خبر فوري

بیمه اشخاص و درمان میهن

بیمه های اشخاص و درمان (Personal insurance)
قلمرو بیمه های اشخاص که به سه شاخه اصلی بیمه های عمر،حادثه و درمان تقسیم میگردد،بسیار وسیع بوده و انواع مختلف پوششهای آن حامی افراد و خانواده ها میباشد.خانواده ها با بر خورداری ازتامین های این نوع بیمه به پشتوانه مالی قابل توجهی دست می یابند و می توانند هنگام ازدواج – تولد فرزندان – تحصیلات دانشگاهی – تهیه جهیزیه – تامین مهریه –باز نشستگی ودرمان مورد حمایت بیمه ای قرار گیرند . حتی در صورت بیکاری،ازکار افتادگی کامل و یا فوت سرپرست خانوار این حمایت ها می تواند با تامین بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی از فشار روحی واقتصادی خانواده کاسته ودر مسیری مطمئن وضعیت اقتصادیشان را سامان دهد .
مورد بیمه
در بیمه های اشخاص مورد بیمه، شخص بیمه شده است و تعهد بیمه گرپرداخت سرمایه ای معین به اشخاصی است که از طرف او تعیین شده اند یعنی بیمه گر با در نظر گرفتن وقایع احتمالی که برای شخص بیمه شده روی میدهد متعهد میگردد که مبلغی را به وی یا افراد منتخب وی پرداخت نماید. در بیمه های اشخاص بر خلاف بیمه های اموال بیمه شده می تواند خود را نزد چند شرکت بیمه کند وهر یک از بیمه گران به میزان تعهدی که کرده اند متعهد پرداخت سرمایه بیمه به بیمه شده یا ذینفع هستند.
بیمه های اشخاص شامل انواع زیر است:
بیمه عمر:Life assurance

در این نوع بیمه، پرداخت تعهدات بیمه گر موکول به حیات بیمه شده تا پایان دوره بیمه میباشد. بنا به نظر بیمه شده سرمایه بیمه ممکن است به صورت سرمایه یکجا و یا مستمری به ذینفع /ذینفعان پرداخت گردد.
این بیمه به دو صورت قابل ارائه است :
-۱ بیمه در صورت حیات بدون استرداد حق بیمه: در این حالت در صورت فوت بیمه شده قبل از انقضاء مدت بیمه، حق بیمه های پرداخت شده بوسیله ی بیمه گذار متعلق به بیمه گر بوده و مسترد نخواهد گردید .
-۲ بیمه در صورت حیات با استرداد حق بیمه: در این حالت در صورت فوت بیمه شده قبل از انقضاء مدت بیمه، حق بیمه های پرداخت شده بوسیله ی بیمه گذار تا زمان فوت بیمه شده به صورت یک جا به ذینفع /ذینفعان مسترد میگردد.

بیمه حوادث اشخاص :Personal accident insurance

پیشرفت علوم و فن آوری های جدید منجر به استفاده از ابزار و وسایل گوناگون شده است . استفاده از این وسایل و امکانات از طرفی موجبات رفاه و آسایش جوامع را فراهم ساخته است و از طرف دیگر حوادث اجتناب ناپذیری را به افراد جامعه تحمیل ساخته به گونه ای که جبران آثار زیانبار آن بعضاً از حد توان فرد یا افراد خانواده خارج بوده و اثرات ناشی از آن ،از هم پاشیدگی زندگی ایشان را در پی دارد.
با نگاه به آمار و ارقامی که هر روزه از حوادث رویداده در جامعه منتشر میشود ، به خوبی مزایای انواع بیمه های حوادث و آسایش خاطری که این پوششها برای دارندگان آنها فراهم میسازند ، مشخص می گردد.
تعاریف و اصطلاحات
بیمه حوادث:قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد میشود در مقابل دریافت حق بیمه مقرر و طی مدت قرارداد در صورتی که حادثه ای موجب ضایعه بدنی برای بیمه شده گردد مبلغی به او بپردازد و چنانچه این حادثه موجب فوت بیمه شده گردد مبلغ بیمه شده را به استفاده کننده تعیین شده در بیمه نامه یا وراث قانونی وی پرداخت نماید.
بیمه گر: شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از حوادث احتمالی را طبق شرایط مقرر در بیمه نامه به عهده می گیرید.
بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات او در بیمه نامه ذکر گردیده و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید.
بیمه شده: شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه نامه، برای او موجب انعقاد بیمه نامه گردیده و مشخصات نامبرده در بیمه نامه ذکر شده است.
ذینفع: شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آن در بیمه نامه ذکر گردیده است.
حق بیمه: وجهی است که بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد.
سرمایه بیمه یا غرامت بیمه: وجهی است که بیمه گر متعهد میگردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط بیمه نامه به ذینفع بپردازد.
حادثه: حادثه موضوع بیمه،عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.
نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم و قطعی: عبارت است از قطع,تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضاء بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
مدت بیمه نامه: مدت بیمه یکسال تمام شمسی است.
در بیمه حوادث خطرات زیر که بر اثر وقوع حادثه برای بیمه شده ایجاد میشود تحت پوشش قرار میگیرند:
الف : فوت بیمه شده
ب: نقص عضو و از کار افتادگی دائم کامل یا جزئی
ج : هزینه پزشکی
د : غرامت روزانه عمومی
ه : غرامت روزانه بیمارستانی
در بیمه حوادث میزان خطراتی که افراد با آن روبرو هستند اساس و پایه نرخ حق بیمه قرار می گیرد و به همین علت نرخ حق بیمه حوادث بر پایه مشاغل و خطرات مرتبط با آن تعیین می گردد.
خطرات مستثنی شده:موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.
_خودکشی و یا اقدام به آن
_ صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.
_ مستی و یا استعمال هر گونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک
_ ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرات، مشارکت و یا معاونت در آن
_ هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده
_ بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
_ فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع( اعم از مباشرات، مشارکت و یا معاونت) در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
خطراتی که فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است.
– جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی
– زمین لرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته ای
– ورزشهای رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی، هدایت و یا سرنشین هلیکوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات( به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور، هدایت موتور سیکلت دنده ای، هدایت و یا سر نشینی هواپیمای آموزشی، اکتشافی و غیرتجاری

بیمه درمان :Health insurance

بیمه درمان یکی از شاخه های بیمه اشخاص است که امروزه مورد توجه اکثر افراد و موسسات قرار گرفته است،زیرا با توجه به هزینه های سنگین درمانی و بکارگیری ابزار و وسایل مهندسی پزشکی که در تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها نقش موثری دارد،نیاز به این نوع بیمه بیش از پیش محسوس می باشد، از این رو بسیاری از موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی به منظور ایجاد رفاه بیشتر برای کارکنان خود اقدام به عقد قرارداد بیمه درمانی با شرکتهای بیمه نموده اند و شرکتهای بیمه نیز در قبال دریافت حق بیمه اندکی از هر بیمه شده تا حد سقف معین متعهد پرداخت هزینه های پزشکی اعم از بستری عادی،جراحی، پاراکلینیکی و غیره می گردند. بدیهی است این روش تأ ثیر بسزایی در تنظیم اقتصاد خانواده ها داشته و مشکلات احتمالی آنها را در انتخاب بیمارستان ، پزشک و سایر مراکز درمانی مرتفع می سازد.
تعاریف و اصطلاحات
بیمه درمان: قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر متعهد می گردد که اگر بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمار شود یا در اثر حادثه آسیب یا ضایعه ای به بدن و سلامتی او وارد گردد هزینه های پزشکی انجام شده را تا حد اکثر مبلغی که در قرارداد تعهد نموده است پرداخت نماید.
بیمه گر:شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در قرارداد قید گردیده و جبران هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در قرارداد بعهده می گیرد.
بیمه گذار: شخص حقوقی است که مشخصات وی در قرارداد ذکر گردیده و متعهد پرداخت حق بیمه می باشد.
بیمه شدگان: کارکنان رسمی،قراردادی،پیمانی و افراد تحت تکفل آنان می باشند.
موضوع بیمه: پرداخت هزینه های بیمارستانی،جراحی ناشی از بیماری و حوادث احتمالی طبق شرایط مقرر در قرارداد می باشد.
حادثه: عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده روی داده و موجب وارد آمدن صدمه جسمی به بیمه شده گردد.
بیماری: عبارتست از هر گونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن بر طبق تشخیص پزشک.
حق بیمه:وجهی است که بیمه گذار باید در مقابل تعهدات بیمه گر بپردازد و انجام تعهدات بیمه گر موکول به پرداخت حق بیمه می باشد.
دوره انتظار: مدتی است که در طول آن بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد.
فرانشیز: درصد معینی از هزینه درمان است که تأمین آن بعهده بیمه شده یا بیمه گذار است.
مدت قرارداد: مدت بیمه یکسال تمام شمسی است.
خطرات مستثنی شده: هزینه بیمارستانی و جراحی در موارد خاص از شمول تعهد بیمه گر خارج می باشد.
– اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می گیرد. مگر اینکه ناشی از وقوع حوادث بیمه شده در طی مدت بیمه باشد
– عیوب مادر زادی که قبل از انعقاد قرارداد بیمه مشخص بوده و بیمه گذار از آن مطلع شده باشد.
– سقط جنین مگر در موارد ضروری با تشخیص پزشک
– ترک اعتیاد
– خودکشی بیمه شده
– حوادث طبیعی مانن سیل، زلزله و آتشفشان مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد.
– جنگ،شورش،اغتشاش،بلوا،اعتصاب و …
– فعل و انفعالات هسته ای
– اتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج
– بیماری روانی یا سایکوتیک: منظور آن دسته از بیماری هایی است که بیمار نسبت به بیماری خویش بینش نداشته باشد.
– دندانپزشکی مگر در موارد جراحی فک به علت و قوع حادثه تحت پوشش
– زایمان برای فرزند چهارم و بیشتر
– وسایل کمک توانبخشی از قبیل جوراب واریس، لنز و سمعک، شکم بند و لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه داروئی ندارد.
– رفع عیوب انکساری چشم مگر در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر نقص بینائی هر چشم ۴ دیوپتر یا بیشتر باشد.

منبع : بیمه میهن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *