خبر فوري

بیمه باربری دانا

انواع بیمه‌های باربری دانا

درباره بیمه باربری
بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه های باربری بیمه ای است که بموجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد میشود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه ، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید .
بیمه‌نامه‌های حمل و نقل این شرکت سطح گسترده ای از کالاها شامل کالاهای پروژه ای ، ماشین آلات و تجهیزات ، نفت خام و فرآورده های نفتی ، مواد پتروشیمی ، مواد خام صنایع ، گوشت و مواد غذایی ، خودرو ، محصولات ، کشاورزی و غیره را تحت پوشش قرار می دهد.

مشتریان بیمه های باربری
با توجه به الزام قانونی بیمه نامه های باربری وارداتی بدیهی است که در درجه نخست عمده مشتریان این رشته بیمه ای را واردکنندگان کالا تشکیل می دهند در رتبه بعدی اشخاص حقوقی و حقیقی بوده که در امر صادرات فعالیت می نمایند . این در حالیست که کلیه صاحبان کالا خواه بصورت تک محموله ای و یا در قالب قرارداد سالانه می توانند محمولات خود را در قبال خطرات حمل بیمه نمایند .

انواع بیمه‌های باربری از حیث منطقه جغرافیایی
الف-بیمه های باربری وراداتی
ب-بیمه های باربری صادراتی
ج-بیمه های باربری ترانزیت
د-بیمه های باربری داخلی

-انواع بیمه های باربری از حیث پوشش
الف- پوشش Total Loss
ب- مجموعه شرایط C
ج-مجموعه شرایط B
د- مجموعه شرایط A
هـ-پوشش داخلی

۱- خطرات و ریسک های تحت پوشش

الف – پوششTotal Loss
این کلوز تنها از بین رفتن کل مورد بیمه در یک مرحله و در نتیجه آتش سوزی را پوشش می دهد .

ب- مجموعه شرایط C
خطرات تحت پوشش در مجموعه شرایط بیمه گران کالا با کلوز C عبارتست از :
آتش سوزی یا انفجار
به گل نشستن ، زمین گیر شدن ، برخورد با کف دریا ، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
تخلیه کالا در بندر اضطراری
فدا کردن کالا در جریان زیان همگانی
به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
خسارت همگانی
مسئولیت مشترک در تصادم

ج) مجموعه شرایط B
خطرات تحت پوشش در مجموعه شرایط بیمه گران کالا یا کلوز B عبارتست از :
آتش سوزی یا انفجار
به گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا ، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
تخلیه کالا در بندر اضطراری
زلزله ، آتشفشان یا صاعقه
فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور، محفظه کالا ، کانتینر یا محل انبار
تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور

د-مجموعه شرایط A
در مجموعه شرایط بیمه گران گران کالا با کلوز A تمامی خطرات به جز استثناء مندرج در بندهای ۴ ، ۵، ۶ و ۷ کلوز مذکور تحت پوشش قرار می گیرد .

استثنائات کلوزهای سه گانه بیمه باربری
تلف شدن،آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه گذار
نشست و ریزش عادی،کسری عادی وزن با حجم و یا فرسودگی عادی مورد بیمه
تلف شدن ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه
تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای مورد بیمه
تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ای که علت آن تأخیر باشد،حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد
تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی
تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ای ناشی از کاربرد هر نوع سلاح یا وسیله ای که با انرژی اتمی یا شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو باشد
عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا شناور یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه
جنگ ، جنگ داخلی ، انقلاب ، شورش ، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور
توقیف ، ضبط، مصادره ، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها
اعتصاب ، تعطیل محل کار ، درگیریهای کارگری ، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی
هرگونه عمل تروریستی

هـ – پوشش داخلی
در بیمه نامه های باربری داخلی خطرات تحت پوشش به دو دسته خطرات اصلی و اضافی تقسیم می شود که به شرح ذیل می باشد :

الف- خطرات اصلی
این خطرات از آن جهت اصلی نامیده می شوند که ارتباطی به ماهیت مورد بیمه ندارد و تواتر آنها بیشتر از سایر خطرات مرتبط با کالاهای خاص می باشد این خطرات عبارتند از: آتش‌سوزی و حادثه وسیله نقلیه شامل تصادف، واژگون شدن و پرت شدن وسیله نقلیه.

ب- خطرات اضافی
این گروه از خطرات متنوع بوده و بیشتر مرتبط با نوع کالا می باشد که با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه اضافی می توان آنها را پوشش داد . خطرات رایج اضافی عبارتند از :
– برخورد جسم خارجی با مورد بیمه
– پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه ؛ مشروط بر اینکه کالای خسارت دیده به رویت بیمه گر رسیده باشد .
– بارگیری و تخلیه مورد بیمه
– سرقت کلی محموله همراه با وسیله نقلیه با فرانشیز ۲۰ درصد ارزش محموله

استثنائات بیمه های باربری داخلی
تلف شدن،آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه گذار
نشست و ریزش عادی،کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی عادی کالای مورد بیمه
تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای مورد بیمه
تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ای که علت آن تأخیر باشد،حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد
تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ای ناشی از کاربرد هر نوع سلاح یا وسیله ای که با انرژی اتمی یا شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو باشد
جنگ ، جنگ داخلی ، انقلاب ، شورش ، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور
توقیف ، ضبط، مصادره ، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها
اعتصاب ، تعطیل محل کار ، درگیریهای کارگری ، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی
هرگونه عمل تروریستی

انواع روش های صدور بیمه های باربری
بیمه‌نامه‌های باربری را می‌توان با توجه به نیاز بیمه گذار و ماهیت کسب و کار وی به سه روش زیر صادر نمود:
الف- بیمه‌نامه های ساده
ب- قراردادهای شناور
ج- قراردادهای باز

الف- بیمه‌نامه ساده
بیمه نامه‌ای است که برای حمل کالای معینی صادر می‌شود و در آن مشخصات مورد بیمه طبق فرم پیشنهاد باربری در آن قید می‌گردد. لازمه صدور بیمه‌نامه‌های ساده حمل و نقل کالا این است که شما قبلاً از وضعیت مورد بیمه و چگونگی حمل آن اطلاع داشته و این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهید.

ب- قراردادهای شناور
در این نوع قراردادها که بیشتر برای پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد بیمه گذار از ارزش تقریبی محمولات کل پروژه مطلع بوده و بیمه گر بر همین اساس می تواند حق بیمه کل قرارداد را مشخص نماید . به منظور اجراء این شیوه صدور ، بدواً قرارداد یا توافق نامه ای بین بیمه گر و بیمه گذار تنظیم می شود .
در بیمه نامه شناور صادره تقریباً تمامی اطلاعات بصورت کلی آورده می شود و همزمان وفق توافق بعمل آمده با بیمه گذار نیز بخشی از حق بیمه را پرداخت می نماید .
با شروع حمل کالاهای پروژه ، بیمه گذار قبل از شروع هر حمل مشخصات محموله را به بیمه گر اعلام تا بیمه گر برای هر پارتی حمل یک فقره گواهی صادر نماید .
این گواهی ها به تعدادی صادر خواهد شد تا سرمایه بیمه نامه اصلی ( اولیه ) مستهلک گردد .
بنابراین انقضاء ای نوع قرارداد ها تابعی از سرمایه بیمه نامه اولیه می باشد .

ج- قراردادهای باز
در این نوع قراردادها که بیشتر برای شرکت های تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد بیمه گذار اطلاع دقیقی از ارزش محمولات ندارد بنابراین بصورت زمانی کلیه محمولاتی که از مرکز تولید یا توزیع خارج می شود نزد بیمه گر بیمه می نماید .
به منظور اجراء این شیوه صدور ، بدواً قرارداد یا توافق نامه ای بین بیمه گر و بیمه گذار تنظیم می شود . در بیمه نامه با پوشش باز صادره تقریباً تمامی اطلاعات بصورت کلی آورده می شود و همزمان وفق توافق بعمل آمده مبلغی تحت عنوان سپرده حق بیمه از بیمه گذار اخذ می گردد . در ادامه فرآیند صدور ، بیمه گذار در فواصل زمانی مشخص توافق شده فهرست حمل های خود را به بیمه گر تحویل نموده و بیمه گر نیز متعاقباً اقدام به صدور الحاقیه می نماید .

توجه
تفاوت اصلی این نوع قراردادها با قراردادهای شناور است که انقضاء این بیمه نامه ها تابعی از زمان بوده و ارتباطی با سرمایه بیمه نامه اولیه نداشته زیرا که اصولاً در بیمه نامه اولیه سرمایه ای درج نمی گردد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *