خبر فوري

بیمه مسافرتی آسیا

بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور به همراه جدول پوششهای کشورها و قیمت

بیمه آسیا جهت رفاه حال هموطنانی که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند، با شـرکت های امـداد رسان معتبر خارجی قرارداد همکاری منعقد نموده است. این بیمـه نامه با مجموعه ای از تعهدات متعـدد، امنیت خاطر مسافـران عازم به خـارج ازکشـور را به ارمغـان می آورد. از جمله تعهدات این بیمـه نامـه به مـوارد ذیـل میتوان اشـاره نمـود : هزینـه پـرداخت فـوریت های پـزشـکی و بستری در بیمارستان، حمل ونقل پزشـکی، ارجاع پزشـکی، پرداخـت هزینـه فوریت های دندانپزشکی به استثناء پـرکردن قطعی و پروتـز ، بازگردانـدن جسد در صورت فـوت بیمه شـده بـه کشور ایران، کمک های حقوقی، عیادت ضروری از ایـران، درخواسـت کمک بـرای رفع مشکلات (مفقـود شـدن مدارک گذرنـامه وگواهینامه رانندگی)، بـازگردانـدن کودکان، ارسال پیـام های فـوری ، هزینـه ی مراجعت غیرمنتظره بیمه شـده به ایـران، ارسـال دارو، هزینه ی تاخیرحرکت هواپیما، بازیابی چمدان های مفقود شده، هزینه ی عدم تحویل چمدان های کنترل شده.
مدت این بیمه نامه بنا به تقاضای مسافر و با توجه به مدت ویزای صادره از ۱ الی ۹۲ روز متوالی تعیین میگردد. بیمه نامه ی بلند مـدت (۶ ماهه و ۱۲ ماهه) به منظور سفرهای متعـدد در مـدت های مذکور مشروط به این که هرسفر بیش از۹۲ روزمتوالی نباشد، قابل ارائه می باشد.

مراحل و مدارک موردنیاز صدور بیمه نامه:

تکمیل فرم پیشنهاد که شامل اطلاعات گذرنامه ای متقاضی می‎باشد.
ارایه گذرنامه یا تصویر آن جهت صدور بیمه نامه.
پرداخت نقدی حق بیمه.
جدول تعهدات شرکت های امداد رسان معتبر خارجی بقرار ذیل میبا شند :

الف) شرکت کمک رسان SOS EVASAN :
در این بیمه نامه جهت هزینه های پزشکی تا سقف ۵۰٫۰۰۰ یـورو درطول مدت بیمه نامه جهت هر نفر میباشد.
هموطنان با هرسنی میتوانند جهت سفر به کشورهای مختلف اقدام به اخذ بیمه نامه مذکور نماید.

جدول تعهدات وپوششها ی بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور (SOS EVASAN)
LIMITS IN EUR
سقف تعهدات به یورو
 COVERAGES
پوششها
۵۰٫۰۰۰ – Deductible 25
۵۰٫۰۰۰ – فرانشیز ۲۵
MEDICAL EXPENSES & HOSPITALIZATION ABROAD
هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور
۱
Actual Expenses
هزینه های واقعی
TRANSPORT OR REPATRIATION IN CASE OF ILLNESS OR ACCIDENT
جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه
۲
۴۰۰ – Deductible 25
۴۰۰- فرانشیز ۲۵
EMERGENCY DENTAL CARE
پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی
۳
Actual Expenses
هزینه های واقعی
REPATRIATION OF FAMILY MEMBER TRAVELLING WITH THE INSURED
بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور
۴
Actual Expenses
هزینه های واقعی
REPATRIATION OF MORTAL REMAINS
بازگرداندن جسد متوفی
۵
max 850

۸۵ Euros/day

۸۵ یورو در روز / حداکثر۸۵۰

TRAVEL OF ONE IMMEDIATE FAMILY MEMBER
سفر اضطراری یکی از اعضاء بلافصل خانواده
۶
Actual Expenses
هزینه های واقعی
EMERGENCY RETURN HOME FOLLOWING DEATH OF A CLOSE FAMILY MEMBER
به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده. بازگشت اضطراری به کشور
۷
Actual Expenses
هزینه های واقعی
DELIVERY OF MEDICINES
تحویل دارو
۸
Actual Expenses
هزینه های واقعی
RELAY OF URGENT MESSAGES AND MEDICAL REFERAL
ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری
۹
۸۵۰
۸۵۰
ADVANCE OF BAIL BOND
حواله تضمینی وجوه نقد
۱۰
۸۵۰
۸۵۰
ADVANCE OF FUNDS
حواله وجه نقد
۱۱
۱۵۰۰
۱۵۰۰
LEGAL DEFENSE
معاضدت حقوقی
۱۲
۲۰۰
۲۰۰
LOSS OF PASSPORT, DRIVING LICENSE, NATIONAL IDENTITY CARD ABROAD
فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور
۱۳
۲۰۰
۲۰۰
COMPENSATION FOR IN-FLIGHT LOSS OF CHECKED – IN BAGGAGE
جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما
۱۴
۱۰۰
۱۰۰
COMPENSATION FOR DELAY IN THE ARRIVAL OF LUGGAGE
جبران خسارت تاخیر ورود بار همراه مسافر
۱۵
Actual Expenses
هزینه های واقعی
LOCATION AND FORWARDING OF BAGGAGE AND PERSONAL EFFECTS
یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی
۱۶
۲۰۰
۲۰۰
DELAYED DEPARTURE
تاخیر در حرکت هواپیما (وسیله نقلیه)
۱۷
– درصورتیکه به درخواست بیمه گذار، بیمه نامه با تعهد ۳۰٫۰۰۰ یورو صادر گردد، مبلغ تعهدات بندهای ۱و۳ به ترتیب۳۰٫۰۰۰ یورو و ۲۰۰ یورو می باشد.
– درصورتیکه به درخواست بیمه گذار، بیمه نامه با تعهد ۱۵٫۰۰۰ یورو صادر گردد، مبلغ تعهدات بندهای ۱و۳ به ترتیب۱۵٫۰۰۰ یورو و ۱۵۰ یورو می باشد.
– درصورتیکه به درخواست بیمه گذار، بیمه نامه با تعهد ۱۰٫۰۰۰ یورو صادر گردد، مبلغ تعهدات بندهای ۱و۳ به ترتیب ۱۰٫۰۰۰ یورو و ۱۵۰ یورو می باشد.
€۳۰۰۰۰
€۲۰۰
Ded . 25€
PER CASE ۱٫ HOSPITALIZATION
۲٫ DENTAL
TREATMENT
COVERAGE
€۱۵۰۰۰
€۱۵۰
Ded . 25€
PER CASE ۱٫ HOSPITALIZATION
۲٫ DENTAL
TREATMENT
€۱۰۰۰۰
€۱۵۰
Ded . 25€
PER CASE ۱٫HOSPITALIZATION
۲٫ DENTAL
TREATMENT
جدول تعهدات وپوششهای بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور ( عراق و سوریه)
LIMITS IN EUR
سقف تعهدات به یورو
 COVERAGES
پوششها
Deductible 25Euros – 10.000
۱۰٫۰۰۰ یورو – فرانشیز۲۵
MEDICAL EXPENSES & HOSPITALIZATION ABROAD
هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور
۱
Actual Expenses
هزینه های واقعی
TRANSPORT OR REPATRIATION IN CASE OF ILLNESS OR ACCIDENT
جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه
۲
۱۵۰ Deductible 25
۱۵۰یورو – فرانشیز ۲۵
EMERGENCY DENTAL CARE
پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی
۳
Actual Expenses
هزینه های واقعی
REPATRIATION OF FAMILY MEMBER TRAVELLING WITH THE INSURED
بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور
۴
تخفیف حـق بیمـه:درصورتیکه بیمه شـدگان طی یک گـروه و با مـدت ومقصد سفـر یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمـه ای اقـدام نماینـد میتـوان تخفیف های گروهی ذیل را اعمال نمود:

– گروه های از ۱۰ نفر الی ۲۰ نفر ۵% حق بیمه
– گروه های از ۲۱ نفر الی ۵۰ نفر ۱۰% حق بیمه
– گروه های از ۵۱ نفر الی ۱۰۰ نفر ۱۵% حق بیمه
– گروه های از ۱۰۱ نفر به بالا ۲۵% حق بیمه
ب) تعهدات شـرکت کمک رسـان REISE SCHUTZ :
دراین بیمه نامه جهت هزینه های پزشکی تا سقف ۵۰٫۰۰۰ یورو درطول مـدت بیمه نامه جهت هر نفر میباشد.
هموطنان حداکثر تا سن ۸۵ سال میتوانند جهت سفر به کشورهای مختلف اقدام به اخذ بیمه نامه مذکور نماید.
جدول تعهدات وپوششهای بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور (REISE SCHUTZ)
LIMITS IN EUR
سقف تعهدات به یورو
 COVERAGES
پوششها
۵۰٫۰۰۰ Deductible 25
۵۰٫۰۰۰ – فرانشیز ۲۵
PAYMENT OF EMERGENCY MEDICAL EXPENSES
پرداخت هزینه فوریت های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور
۱
Actual Expenses
هزینه های واقعی
MEDICAL TRANSPORTATION
انتقال پزشکی ( بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه)
۲
۳۰۰- No Deductible
۳۰۰ -بدون فرانشیز
PAYMENT OF EMERGENCY DENTAL EXPENSES
پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی
۳
Actual Expenses
هزینه های واقعی
RETURN OF CHILD(REN) LEFT UNATTENDED
باز گرداندن کودکان بی سرپرست
۴
Actual Expenses
هزینه های واقعی
REPATRIATION IN CASE OF DEATH
بازگرداندن جسد در صورت فوت بیمه شده
۵
max 900

۶۰Euros/day

۶۰یورو در روز/حداکثر۹۰۰

EMERGENCY VISIT FROM IRAN
عیادت ضروری از ایران
۶
Actual Expenses
هزینه های واقعی
DISPATCH OF MEDICINES
ارسال دارو
۷
۱۵۰۰
۱۵۰۰
LEGAL ASSISTANCE
کمک های حقوقی
۸
Actual Expenses
هزینه های واقعی
UNEXPECTED RETURN TO COUNTRY OF RESIDENCE
بازگشت پیش بینی نشده به کشور محل سکونت
۹
۸۰۰
۸۰۰
LOSS OF REGISTERED LUGGAGE
فقدان بار به ثبت رسیده
۱۰
۲۵۰
۲۵۰
LUGGAGE DELAY
جبران خسارت تاخیر ورود بار همراه مسافر
۱۱
Actual Expenses
هزینه های واقعی
RETRIEVAL OF LUGGAGE
استرداد بار مسافر
۱۲
۱۵۰
۱۵۰
DELAYED FLIGHT DEPARTURE
تاخیر در حرکت هواپیما
۱۳
MEDICAL REFERRAL
ارجاع پزشکی
۱۴
ENQUIRY IN CASE OF A PROBLEM
راهنمایی برای رفع مشکلات
۱۵
TRANSMISSION OF URGENT MESSAGES
ارسال پیامهای ضروری (مربوط به حادثه تحت پوشش)
۱۶
تخفیف حـق بیمـه:درصورتیکه بیمه شدگان طی یک گـروه و با مـدت ومقصد سفـر یکسان نسبت به اخـذ پوشش بیمـه ای اقـدام نماینـد میتـوان تخفیف های گروهی ذیل را اعمال نمود:

– گروه های از ۱۰ نفر الی ۲۰ نفر ۵% حق بیمه
– گروه های از ۲۱ نفر الی ۵۰ نفر ۱۰% حق بیمه
– گروه های از ۵۱ نفر الی ۱۰۰ نفر ۱۵% حق بیمه
– گروه های از ۱۰۱ نفر به بالا ۲۰% حق بیمه

2 پيامها

  1. اطلاعات خوبی بود کاش حق بیمه ها راهم می گذاشتید
    http://asia2494.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *